Shopping Cart

Regulamin sklepu internetowego

Zawartość

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
V. Ceny i metody płatności
VI. Dostawa
VII. Terminy realizacji
VIII. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży
IX. Skutki odstąpienia od Umowy
X. Reklamacje dotyczące Towarów
XI. Zwrot Towaru przez Klienta
XII. Uszkodzenia przesyłek
XIII. Polityka prywatności
XIV. Polityka zastępowania produktu
XV. Postanowienia końcowe

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KWIATEMMALOWANE.PL
z dnia 01.11.2022

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.online.kwiatemmalowane.pl
4. Sklep internetowy (Sklep, Klient) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.online.kwiatemmalowane.pl , za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
5. Kwiaciarnia – Kwiaciarnia Kwiatem Malowane mieszcząca się pod adresem 91-465 Łódź, Zgierska 85
6. Towar/Towary – produkty takie jak kwiaty, bukiety kwiatowe, stroiki, artykuły prezentowe i dekoracyjne oraz inne, prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Kwiatem Malowane Dorota Żurawska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1030);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep Internetowy www.online.kwiatemmalowane.pl prowadzony jest przez firmę Kwiatem Malowane Dorota Żurawska z siedzibą przy ul. Zgierskiej 85, 91-465 Łódź, numer NIP 725 101 91 24, Regon 363635243.
2. Sklep prowadzi sprzedaż Towarów w tym kwiatów, bukietów kwiatowych, stroików, artykułów prezentowych i dekoracyjnych itp. na terenie miasta Łódź i okolicach.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sklep Internetowy. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej Sklepu internetowego.
4. Realizacja zamówień na terenie Polski i zagranicy wymaga bezpośredniego kontaktu z Kwiaciarnią i może być realizowana na podstawie osobnych uzgodnień.

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe w formularzu zamówienia znajdującego się na stronie Sklepu.
2. Kwiaciarnia Kwiatem Malowane może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu.
3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Kwiaciarni Kwiatem Malowane.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.online.kwiatemmalowane.pl i dokonać wyboru Towarów, poprzez dodanie ich do koszyka.
2. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru Towaru.
3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Sprzedającym Umowy sprzedaży.
6. Po złożeniu zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu Zamówienia.
7. Umowa sprzedaży zostaje zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem z chwilą otrzymania potwierdzenia prawidłowej płatności za złożone Zamówienie.
8. Zmiany do Zamówienia Klient może zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 42 67 01 444 lub przez e-mail pod adresem: zamówienia(at)kwiatemmalowane.pl w ciągu 60 minut po złożeniu Zamówienia lub na co najmniej 24 godzin przed terminem doręczenia.

V. Ceny i metody płatności

1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie internetowym są cenami Brutto (zawierają podatek VAT)
2. Do cen produktów mogą być doliczane opłaty wynikające z kosztów dostawy. Klient jest informowany o tych kosztach przed złożeniem Zamówienia.
3. Płatności mogą być realizowane w następujący sposób:
a). Przelew Bankowy na konto Inteligo 17 1020 5558 0000 8802 3134 7810
b). Gotówka przy odbiorze.
c). Gotówka przy zamówieniach osobistych w Kwiaciarni (lub inne po ustaleniu mailowym, telefonicznym lub osobistym).
d). Przelew w ramach serwisu Przelewy24.pl.
e). Karta kredytowa w ramach serwisu Przelewy24.pl.
f). Płatności PayPal .

VI. Dostawa

1. Zamówiony towar Sklep dostarcza za pomocą własnych kurierów lub wyspecjalizowanych firm kurierskich.
2. Przesyłki do szpitali, hoteli, dużych firm, banków doręczane są do recepcji lub sekretariatu.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub nie dostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych lub niepełnych danych odbiorcy, braku pozytywnej autoryzacji płatności Klienta lub nieobecności odbiorcy pod podanym adresem.
4. W przypadku niezrealizowania zamówienia z winy Klienta, np.: podania błędnego lub niepełnego adresu dostawy, nieuzasadnionej odmowy odbioru Zamówienia, braku kontaktu z osobą, do której Towar miał trafić, itp., Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami tych zamówionych produktów.
5. Przyjęcie dostarczonego Towaru odbiorca potwierdza własnoręcznym podpisem na potwierdzeniu doręczenia.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Zamówieniu zgodnie z Polityką zastępowania produktu.

VII. Terminy realizacji

1. Wszystkie zamówienia, złożone i opłacone (zaksięgowane na rachunku bankowym Kwiaciarni) do godziny 18:00 Sklep dostarcza następnego dnia roboczego w godzinach 9:00-21:00.
2. Dostawa Towaru tego samego dnia, możliwa jest wyłącznie po kontakcie telefonicznym z Kwiaciarnią w godzinach 9:00-18:00 i ustaleniu dostępności Towaru.
3. Godzina doręczenia Towaru nie jest gwarantowana i oznacza tylko orientacyjną godzinę doręczenia przesyłki, jednak odstępstwa nie będą większe niż 1h w stosunku do godziny orientacyjnej podanej przez Kwiaciarnię.. W przypadkach pilnych wskazany jest kontakt z Kwiaciarnią bądź wypełnienie pola „uwagi” w oknie formularza zamówienia, w celu ustalenia dokładnego czasu realizacji Zamówienia, np. w przypadkach takich jak: uroczystość ślubu, pogrzeb itp.
4. W dni takie jak: Dzień Babci, Walentynki, Dzień Kobiet i Dzień Matki Sklep nie gwarantuje doręczenia Towaru o podanej godzinie dostawy, ze względu na zwiększoną ilość przesyłek w wyżej wymienionych dniach.

VIII. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania Towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
a) sytuacji, w której Sklep w pełni zrealizował usługę za wyraźną zgodą Kupującego, uprzednio poinformowanego, że po zrealizowaniu usługi przez Sklep, Kupujący utraci prawo odstąpienia od Umowy.
b) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wykonana ściśle według specyfikacji dostarczonej przez Klienta.
c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d) umów, których przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować Sklep o decyzji o odstąpieniu od zawartej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, które należy złożyć według następującego wzoru:
– Adresat (Kwiaciarnia Kwiatem Malowane Dorota Żurawska ul. Zgierska 85 kod pocztowy 91-465 Łódź, NIP 725 101 91 24)
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać, według wyboru:
a) listem poleconym za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Kwiaciarnia Kwiatem Malowane 91-465 Łódź ul. Zgierska 85, lub
b) pocztą elektroniczną na adres zamówienia(at)kwiatemmalowane.pl lub
c) doręczone osobiście do siedziby Kwiaciarni Kwiatem Malowane 91-465 Łódź ul. Zgierska 85

IX. Skutki odstąpienia od Umowy

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji odstąpienia od Umowy, ale nie wcześniej niż po otrzymaniu zwróconego Towaru.
2. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że zostanie zastosowane inne rozwiązanie na wyraźną prośbę Klienta.

X. Reklamacje dotyczące Towarów

1. Kwiaciarnia Internetowa https://online.kwiatemmalowane.pl gwarantuje świeżość kwiatów ciętych w chwili realizacji zlecania oraz przez najbliższe 3 dni od realizacji Zamówienia pod warunkiem traktowania kwiatów zgodnie z zaleceniami dostępnymi na stronie internetowej www.kwiatemmalowane.pl.
2. Reklamacje dotyczące świeżości oraz zgodności z zamówieniem Kwiatów, Kompozycji Kwiatowych itp. należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego Towaru kwiatowego (bukiety, wiązanki itp.). Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacja wad produktu przysługuje Klientowi w ciągu 3 dni roboczych w przypadku zakupienia Towarów kwiatowych (bukiety, wiązanki itp.). W przypadku zakupu Towaru nie będącego produktem organicznym, złożenie reklamacji możliwe jest w ciągu 24 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.
4. Warunkiem przyjęcia reklamacji Towaru nie będącego produktem organicznym jest dołączenia do wniosku reklamacyjnego wadliwego Towaru.
5. Sklep rozpatrzy zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru, nie będącego produktem organicznym, przez Klienta.
6. W przypadku stwierdzenia, iż zgłoszone wady wynikają z winy Klienta (na skutek nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania Towaru) reklamacja nie będzie uwzględniona.
7. Reklamacje należy składać według wyboru poprzez:
a) wysłanie reklamacji listem poleconym na adres Kwiatem Malowane 91-465 Łódź ul. Zgierska 85
b) pocztą elektroniczną na adres zamówienia(at)kwiatemmalowane.pl
c) osobiste doręczenie do siedziby Kwiaciarni Kwiatem Malowane 91-465 Łódź ul. Zgierska 85

XI. Zwrot Towaru przez Klienta

1. W przypadku zwrotu zakupiony Towar należy przesłać na adres: Kwiatem Malowane Dorota Żurawska 91-465 Łódź Zgierska 85. Klient ponosi koszt odesłania towaru.
2. Stan zwracanego Towaru powinien pozwalać na jego dalszą odsprzedaż. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego. Sklep ma prawo do potrącenia ze zwracanej kwoty uszczuplonej wartości odesłanego Towaru.
3. Zwrot Towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru Towaru przez Sklep.

XII. Uszkodzenia przesyłek

1. Sklep dołoży wszelkich starań, by zamówiony Towar był odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem podczas realizacji dostawy, jednakże Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania w momencie odbioru przesyłki i w przypadku uszkodzenia przesyłki spisania protokołu szkód.
2. Niesprawdzenie przesyłki przy odbiorze skutkuje nieuwzględnieniem przez Sklep ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia Towaru lub kradzieży całości lub części przesyłanych produktów.

XIII. Polityka prywatności.

1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest Kwiatem Malowane Dorota Żurawska 91-465 Łódź ul. Zgierska 85.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Klienta.
3. Klient maja prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

XIV. Polityka zastępowania produktu.

1. Pracownicy Sklepu Kwiatem Malowane wykonując bukiety oraz, kompozycje kwiatowe oraz inne zamówione przez Klienta Towary dostępne w Sklepie internetowym pod adresem www.online.kwiatemmalowane.pl , dołożą wszelkich starań aby zamówione Towary zostały doręczone w jak najbardziej zbliżonej formie do bukietu wybranego na stronie Sklepu. W przypadku zamówienia bukietu, wiązanki lub kompozycji kwiatowej, dla wykonania której brakuje jednego lub dwóch kwiatów wchodzących w skład zamówienia, Sklep zastrzega sobie możliwość dostarczenia bukietu, rośliny ozdobnej, kosza kwiatowego lub innego produktu o podobnej jakości i wyglądzie zapewniając najwyższy stopień podobieństwa do oryginału. Gwarantujemy, że będą to zawsze pozycje o tej samej jakości i wartości.
2. W przypadku gdy dostępność kwiatów nie pozwala wykonać podobnej kompozycji, przedstawiciel Sklepu skontaktuje się z Klientem w celu uzgodnienia dokonania zmiany.
3. Prosimy pamiętać, że prezentowane na ekranie monitora kolory mogą różnić się od kolorów w rzeczywistości.

XV. Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kwiaciarnią Kwiatem Malowane a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Kwiaciarnią Kwiatem Malowane a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Kwiaciarni Kwiatem Malowane
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (sprzedaż Towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Baner informujący o zaletach kwiaciarni internetowej Kwiatem Malowane
Baner pokazujący firmy które nam zaufały: TVN Radio Łódz, DHL, DaGrasso,

2021 Internetowa Kwiaciarnia Kwiatem Malowane

Florystyczna Poczta Kwiatowa Dostawa, Łódź, Zgierz, Aleksandrów Łódzki i Konstantynów Łódzki.